Jeesusta seuraten ja Hänen kanssaan kulkien

Jeesuksen seuraaminen ja Hänen kanssaan kulkeminen ovat hieman eri asioita. Ne kuitenkin täydentävät toisiaan. Kun lähtee seuraamaan Jeesusta, löytyy uusi suunta elämälle. Jeesus opettaa ja ohjaa Sanan kautta. Kasvat ja vahvistut uskossa. Jeesuksen kanssa kulkeminen on sitä, että kuljetaan rinnakkain, koetaan samoja asiota ja ollaan osallisina samasta asemasta ja tulevaisuudesta.

Jeesus kutsui opetuslapsiaan aluksi seuraamaan itseään:

Joh. 1:43 … Jeesus tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle: ”Seuraa minua.”

Mooseksen aikana Jumalan seuraaminen tarkoitti, että noudatti tarkasti lain käskyjä. Jos kansa noudattia lakia, meni hyvin; jos ei, tuli ongelmia. Se oli Jumalan käskyjen ja tahdon seuraamista ja noudattamista. Kuitenkin Mooses koki, että se ei riittänyt. Siinä oli liiaksi vain omien voimiensa varassa. Virheitä oli vaikea välttää ja oli ainainen pelko seurauksista. Mooses kaipasi Jumalan läheisyyttä ja sitä, että Hän kulkee rinnalla:

2.Moos 33:15 Mooses sanoi: ”Älä vie meitä täältä pois, ellet itse kulje kanssamme.”

Mooses ei uskaltanut jatkaa matkaa, ellei hän voinut olla varma, että Jumala kulkee mukana. Tämä sama kaipaus pitäisi olla jokaisella Jeesuksen sauraajalla. Jeesus lupaakin omilleen:

Matt. 28:20 … minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Jeesus on samalla sekä taivaassa että meidän kanssamme. Jeesus on meissä Pyhän Hengen kautta, jonka Hän on lähettänyt voimaksemme.

Jeesusta seuraamaan

Lähtökohta on kuitenkin, että lähdemme seuraamaan Jeesusta, kuten aikoinaan opetuslapset tekivät. Hänen seuraamisensa antaa täysin uuden elämänsisällön, uudet tavoitteet ja uuden arvojärjestyksen elämämme asioissa.

2. Kor. 5:17 Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!

Emme enää elää itseämme varten, koska se vie itsekkyyteen, ahneuteen, vastakkainasetteluun, jopa vihaan ja tuhoon. Elämme sitä varten, miksi meidät on luotu: Jumalan lapsena voimme osaltamme täyttää sen paikan tässä maailmassa, joka antaa meille se täyden elämän. Siinä kokee olevansa osa Jumalan suurta suunnitelmaa ja elämä on merkityksellistä.

Joh. 10:10 Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.

Opetusta ja ohjausta Jeesusta seuraten

Jotta Jeesuksen antama uusi elämä jatkuisi tämän elämän monissa haasteissa, tarvitaan jatkuvasti uutta oppimista ja suunnan korjailua; erehdyksien tunnustamista ja uusia aloituksia. Jeesus opetti kansaa välillä hyvin suoraan ja kuulijat eivät kaikkea hyväksyneet. Siinä tilanteessa petuslapset joutuivat päättämään uudestaan, seuraavatko he Jeesusta. Pietari totesi:

Joh. 6:68 Simon Pietari vastasi hänelle: ”Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat.

Jeesuksen opetus, Jumalan Sana vahvistaa, selkeyttää, avaa silmät ja mielen, rohkaisee, lohduttaa, antaa toivoa.

Toimeentulon huolet, kiireet ja väsymys sumentavat välillä hengellisen näkökyvyn ja peittävät toivon. Siksi on tärkeä ottaa tavaksi tutkia Jeesuksen opetusta, hakea tukea ja valoa muilta uskovilta. Jeesus haluaa ohjata meitä esimerkillään. Hänellä oli säännöllisenä tapana mennä sinne, missä muut Jumalan Sanaa kunnioittavat kokoontuivat.

Luuk. 4:16 Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan.

Jeesus antoi esimerkin meille, että mekin ottaisimme tavaksi kohdata muita uskovia, missä he kokoontuvat. Siellä omissa pienissä ympyröissä tuskaileva uskova saa rohkaisua ja uutta näkymää elämään ja Jumalan suuruuteen.

Mitä sitten on Jeesuksen kanssa kulkeminen?

Synnin vallasta ylösnousemukseen

Jeesus voitti synnin vallan ristillä. Hän ylösnousi voittajana ja korotettuna uuteen asemaan. Jeesuksen avulla, Pyhän Hengen voimalla meillä on oikeus ja voima voittaa pahuuden hyökkäykset. Hänellä on kaikki valta, kuten Hän itse sanoo ylösnousemisensa jälkeen:

Matt. 28:18 … Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä

Jeesus on kanssasi, hän näyttää, että armo riittää sinulle. Hän vakuuttaa, että olet Taivaan Isän rakas, hyväksytty lapsi kaikkine virheinesi. Sinulla on oikeus ja Pyhän Hengen voimassa nousta aina uudestaan jaloillesi kulkemaan Jeesuksen rinnalla. Kaste kuvaa hyvin, miten me olemme osallisia sekä Jeesuksen kuolemaan että ylösnousemukseen:

Room. 6:4-11 Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa emmekä enää olisi synnin orjia. Se, joka on kuollut, on näet päässyt vapaaksi synnin vallasta. Mutta jos kerran olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Tiedämme, että koska Kristus on herätetty kuolleista, hän ei enää kuole eikä kuolemalla ole enää valtaa häneen. Kun Kristus kuoli, hän kertakaikkisesti kuoli eroon synnistä. Kun hän nyt elää, hän elää Jumalalle. Ajatelkaa tekin samoin itsestänne: te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa.

Tuo viimeinen lause erityisesti antaa käsityksen siitä, miten olemme Jeesuksen rinnalla sekä kuolemassa että uudessa elämässä. Ristinkuoleman vuoksi meillä on oikeus ja voima voittaa kaikki pahuuden seuraukset ja uudet juonet elämässämme. Jeesuksen ylösnousemisen voima vakuuttaa meille armoa, anteeksiantoa, rohkeutta ja voimaa.

Fil. 3:10 Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa.

Ihmetekoja Jeesuksen kanssa

Jeesus kulki ja kulkee edelleen kanssamme parantaen erilaisia sairauksia, tehden ihmeitä, tuoden Taivasten valtakunnan ihmisten keskelle. Meillä on oikeus kulkea Hänen kanssaan kokien samoja ihmeitä.

Mark. 3:13-15 Sitten Jeesus nousi vuorelle. Hän käski luokseen ne, jotka hän oli valinnut, ja he lähtivät hänen mukaansa. Nämä kaksitoista Jeesus kutsui olemaan kanssaan lähettääkseen heidät saarnaamaan valtuuttaakseen heidät karkottamaan saastaisia henkiä.

Jeesus kutsuu meitä kulkemaan kanssaan kokemaan ihmeitä. Saamme katsella tavallaan vierestä, Jeesuksen rinnalla, miten etsivät löytävät uuden elämän, miten ahdistetut ja orjuutetut vapautuvat.

Mark. 16:20 Opetuslapset lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä.

Jeesus toimi maan päällä omassa ajassaan. Hän toimii nyt meidän ajassamme ja vastaa tämän päivän ongelmiin ja haasteisiin. Elämä on monimutkaisempaa, ahdistavampaa, ongelmallisempaa, mutta Jeesus on ajan tasalla. Tänään tarvitaan erilaisia ja suurempia ihmeitä, kuin opetuslasten aikana. Samoin meilläkin on oikeus tänään tehdä tämän ajan ihmetekoja Jeesuksen kanssa kulkiessamme, Hänen nimessään ja Hänen valtuuksillaan.

Joh. 14:12 ”Totisesti, totisesti: joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän luo …

Ystävyyttä Jeesuksen kanssa

Jeesuksen kansa kulkeminen ei ole pelkkää taistelua pahan ja hyvän välillä. Se on myös levollista ystävyyttä, hyväksynnän ja rakkauden tuntemista. Jeesukselle sinä olet aina tärkeä. Hänen rakkautensa ei vähene. Hän haluaa jakaa sydämensä sinun kanssasi:

Joh. 15:15 En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen Isältäni kuullut.

Jeesus kiinnitti huomiota ja rakasti halveksittuja, toisarvoisia ihmisiä. Samalla Hän rikkoi yleisesti hyväksyttyjä tapoja ja perinteitä. Jeesus ei vain opettanut synagoogissa tai suurille kansanjoukoille. Hän myös tuppautui unohdettujen ihmisten yksityiselämään ja toi heille uuden elämän.

Luuk. 15:2 Fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen: ”Tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan.”

Ahdistetut, unohdetut ja yksinäiset ihmiset kaipaavat ystävyyttä ja hyväksyntää. On vaikea tunnistaa sellaista henkilöä ja vielä vaikeampaa on tuppautua sellaisen ihmisen elämään. Jeesus tekin niin omalla hiljaisella ja tahdikkaalla tavallaan. Menemmekö me myös tänään Jeesuksen kanssa ahdistettujen, unohdettujen luokse. Hän kulkee sinne, kuljemmeko me Hänen kanssaan?

Lepo ja rauha Jeesuksen kanssa

Ehkäpä eniten unohdettu taival, missä Jeesus tahtoo kulkea kanssamme on matkanteko levon ja rauhan keskellä. Jeesus ohjasi opetuslapset toisinaan pois kiireestä ja touhuilusta:

Mark. 6:31 Hän sanoi heille: ”Lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte vähän levähtää.” Ihmisiä näet tuli ja meni koko ajan, eivätkä opetuslapset ehtineet edes syödä.

Olemme tottuneet mittaamaan hengellisyyttämme aktiivisuudella. Jos jäämme lepäämään, tulee huono omatunto. Syvällä mielessämme on velvollisuus suorittaa, muuten emme ansaitse mitään. Se johtaa väsymiseen, turhautumiseen ja masennukseen. Jeesus tahtoo ottaa sinut mukaansa rauhalliseen, tyveneen ilmapiiriin, jossa saat levätä ilman omantunnon syytöksiä.

Luuk. 9:10 Apostolit palasivat ja kertoivat Jeesukselle, mitä kaikkea olivat tehneet. Jeesus otti heidät mukaansa ja lähti Betsaidan kaupungin lähistölle saadakseen olla siellä kaikessa rauhassa

Kun väsyt aktiiviseen hengellisyyteen, kilvoitteluun ja jatkuvaan toimintaan, nauti lepoa ja rauhaa Jeesuksen kanssa. Jos Jeesus haluaa kulkea kanssasi lepoon ja jatkat vastentahotoista touhuamista, Jeesus ei kulje enää kanssasi. Hyväksy siis Jeesuksen ystävyys ja rauha elämäsi perustaksi, josta sitten voit nousta uusiin haasteisiin.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s